سرمایه گذاری فدرال کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری فدرال

سرمایه داران خارجی دارای مهارت و توانایی در مشارکت اقتصادی و یکپارچه شدن در جامعه کانادایی و همچنین داشتن سرمایه کافی میتوانند از طریق سرمایه گذاری فدرال کانادا، اقامت دائم این کشور را اخذ نمایند.

متقاضی باید حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

  1. کسب حداقل شرایط گفته شده در فاکتور های زیر

حداقل شرایط اموال و دارایی ها

حداقل شرایط تحصیلی

حداقل شرایط دانش زبان