مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری فدرال

حداقل شرایط اموال و دارایی ها

دارایی متقاضی باید حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

  1. به ارزش 10 میلیون دلار کانادا یا بیشتر
  2. به دست آمده به صورت قانونی
  3. به دست امده در سرمایه گذاری ها و فعالیت های سود آور
اموالی که از طریق ارث کسب شده باشند و یا محل سکونت دائمی جزو اموال و دارایی در این برنامه مهاجرتی حساب نمیشوند.

چه سرمایه ای مورد قبول است؟

  1. درآمد یا سود سرمایه ای که از طریق مالکیت یا مدیریت شرکت های بازرگانی و غیر انتفاعی به دست آمده است
  2. وجوه حاصل از فعالیت های بخش خصوصی، از قبیل سرمایه گذاری در سهام عمومی یا سهام خصوصی

سرمایه گذاری غیر تضمینی

متقاضی باید به مدت حدود 15 سال مبلغ 2 میلیون دلار در صندوق سرمایه گذاری غیر تضمینی مهاجرین، سرمایه گذاری کند. متقاضی می تواند درآمد را در طول زمان و یا در پایان مدت سرمایه گذاری دریافت کند. در هر صورت این سرمایه گذاری ریسک پذیر است و ممکن است در اخر تمام یا بخشی از این سرمایه سوخت شود.

صندوق سرمایه گذاری غیر تضمینی مهاجرین

این صندوق به نفع کانادا در نوآوری های مبتکرانه کانادایی با پتانسیل رشد بالا سرمایه گذاری می کند. صندوق تحت مدیریت BDC Capital، صندوق سرمایه گذاری بانک توسعۀ تجارت کانادا و با مشارکت مدیرانی که قبلا برای مدیریت سرمایه گذاری دولت کانادا، انتخاب شده بود. اداره خواهد شد.