مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری فدرال

حداقل شرایط دانش زبان

متقاضی باید حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

  1. حداقل CLB 5 در یکی از آزمون های انگلیسی یا فرانسه مورد قبول اداره مهاجرت کانادا

اعتبار مدارک زبان

در زمان سابمیت، نباید بیش از 24 ماه از تاریخ نتیجه مدرک زبان گذشته باشد.

آزمون های انگلیسی مورد قبول اداره مهاجرت کانادا

  1. CELPIP: Canadian English Language Proficiency Index Program این آزمون دو نوع دارد و تنها نوع CELPIP-General آن قابل قبول است.
  2. IELTS: International English Language Testing System این آزمون دو نوع دارد و تنها نوع General آن مورد قبول است.

آزمون های فرانسه مورد قبول اداره مهاجرت کانادا

  1. TEF: Test d’évaluation de français

معادل سازی نتایج آزمون ها

با استفاده از جدول معادل سازی نتایج آزمون های زبان میتوانید نتیجه به دست آمده در مدرک خود را به CLB تبدیل نمایید.