خویش فرمایی فدرال کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق خویش فرمایی فدرال

برنامه خویش فرمایی فدرال به دنبال جذب افرادی میباشد که قصد دارند در کانادا، خود اشتغال باشند. خویش فرمایان صاحب حرفه و مشاغل هستند و درآمد خود را از طریق خود اشتغالی به دست می آورند. این افراد باید سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی شغل خود را به همراه داشته باشند.

مهاجرت خود اشتغالی یکی از پیچیده ترین و زمان بر ترین روش های مهاجرتی میباشد و توصیه میشود چنانچه فرد توانایی مهاجرت از طریق روش های اسکیل ورکر یا نیروی متخصص را دارد، آنها را در اولویت خود بگذارد. برای مهاجرت به کانادا از طریق خویش فرمایی یا خود اشتغالی:

متقاضی باید حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

  1. قصد و توانایی راه اندازی حرفه مربوطه و مشارکت اقتصادی در کانادا
  2. کسب حداقل 35 امتیاز از مجموع امتیازات فاکتور های زیر
  3. کسب حداقل شرایط گفته شده در فاکتور های زیر

قوانین و امتیاز سابقه کاری

قوانین و امتیاز تحصیلات

قوانین و امتیاز دانش زبان

قوانین و امتیاز سن

قوانین و امتیاز انطباق پذیری

قوانین تمکن مالی